CV 목공용 드릴비트

제품소개

  • 사용분야 – 목재, 합판, 섬유판
  • 제품크기 – 110 x 150 x 18 mm
  • 제품재질 – CV
품 명 ø 나선 길이 제품 길이 샹크
7261000 1 wood twist drill

ø 3 mm

35 mm 65 mm hexagon shank
7262000 1 wood twist drill

ø 4 mm

40 mm 75 mm hexagon shank
7263000 1 wood twist drill

ø 5 mm

50 mm 85 mm hexagon shank
7264000 1 wood twist drill

ø 6 mm

55 mm 90 mm hexagon shank